Cili është vizioni?

Visioni Ynë: Të shpallim Jezusin dhe mësimet e Tij në mënyrë bashkëkohore dhe të kuptueshme për fëmijët shqiptarë, me qëllim që ata të njohin dhe të ecin me Perëndinë, si dhe të ndihmojmë të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë.

Tre objektivat tona kryesore:

  • 1) Të paraprijmë çdo lloj veprimtarie ungjillizuese me fëmijët, e cila për rrjedhojë do të ndikojë familjet shqiptare. (Mission)
  • 2) Të përgatisim dhe të trajnojmë vetë shqiptarët për të qenë të mirëpajisur për shërbesën me fëmijët. (Training)
  • 3) Të pajisim kishën shqiptare për shërbesën me fëmijët, duke prodhuar materiale të ndryshme në shqip dhe të sigurojmë ose të huazojmë burime të tjera të nevojshme. (Equiping)